תקנון

 1. תלמיד מעוניין להירשם לקורס במכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי (להלן המכללה)
 2. התלמיד מאשר כי כל פרטי ההתקשרות בטופס הרישום שמסר לעיל הינם נכונים.
 3. ידוע לתלמיד והוא מסכים כי הפרטים אשר מולאו על ידו בטופס ההרשמה יוזנו וינוהלו במחשב המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי לצורך שימוש בפרטיי התלמיד כפי במכללה תראה לנכון, לרבות לצורכי פרסום.
 4. ידוע לתלמיד והוא מסכים כי חלק מהנתונים יועברו להנהלת המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי, מוסדותיה ולרשויות הבוחנות במסגרת ניהול מערכות כספיות ומערכות מידע וזאת עפ”י הנהלים הקיימים.

שכר הלימוד והסדר התשלומים:

 1. מחיר הקורס (להלן: “שכר הלימוד”) כולל “דמי הרשמה” אשר ישולם במלואו עד שבוע לפני מועד פתיחת הקורס.
 2. אי תשלום שכר הלימוד במלואו ובמועדו תאפשר המכללה למנוע השתתפות התלמיד בקורס ו/או השתתפותו בבחינות ו/או לעכב כל תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור לקורס.
 3. התלמיד מתחייב למכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי כל עמלה בה תתחייב המכללה באם השיק / הוראת הקבע שנתן התלמיד יחזור כבלתי נפרע, וכן מתחייב התלמיד לשאת בכל העלויות הנלוות בגין אי עמידה בתשלום שכר הלימוד על-ידו.

פרטי הקורס:

 1. התלמיד מצהיר כי בדק את תכנית הלימודים ואת התשתיות, ומצא כי הן מספקות אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע מפיו כל טענה ודרישה בעניין זה.
 2. ידוע לתלמיד כי פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי. כמו כן ידוע לתלמיד והוא מסכים כי המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לפתוח את הקורס אליו נרשם. במקרה כאמור, תחזיר המכללה לתלמיד את כל התשלומים ששילם בגין הלימודים בקורס, לרבות דמי ההרשמה.
 3. ידוע לתלמיד והוא מסכים כי ייתכנו שינויים במועד תחילת הקורס ובמועד סיומו, וכן ייתכנו במהלך השנה שינויים בתוכנית הלימודים, בזהות המרצים, בימי הלימוד ושעות הלימוד.

ביטולים ופרישה:

 1. התלמיד רשאי לבטל את הרשמתו לקורס תוך 14 ימים מיום חתימתו על כתב התחייבות זה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים. במקרה של ביטול במסגרת סעיף זה ייגבו מהתלמיד דמי ביטול בשיעור של 5% משכר הלימוד, אשר לא יעלו על סך של 100 ₪, ויתרת הכספים ששולמו על ידו יוחזרו לו.
 2. באם הביטול נעשה לאחר 14 ימים מיום חתימת התלמיד על כתב התחייבות זה, אך לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הלימודים, לא יוחזרו לתלמיד דמי ביטול בשיעור של 500 ₪.
 3. ביטול אשר נעשה פחות מ-2 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחייב את התלמיד בתשלום 25% משכר הלימוד.
 4. ביטול אשר נעשה לאחר תחילת הקורס, יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד, למעט בקורסים של יותר מ-120 שעות, בהם:

14.1 ביטול אשר נעשה ב-20 שעות הלימוד הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום 50% משכר הלימוד בלבד.

14.2 ביטול אשר נעשה לאחר 20 שעות הלימוד האקדמיות הראשונות יחייב את התלמיד בתשלום מלוא שכר הלימוד.

 1. אם יחליט התלמיד לבטל ו/או להפסיק השתתפותו בקורס מכל סיבה שהיא, “המועד הקובע” ליום הביטול יהיה יום קבלת הודעתו של התלמיד בכתב במזכירות המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי, בה הוא מודיע במפורש על רצונו לבטל ו/או להפסיק את הקורס (להלן: “הודעת הביטול”). הודעת הביטול תישלח בדואר רשום בלבד לכתובת הדואר של המכללה או לכתובת המייל של המנהלה המופיעה בכותרת טופס ההרשמה.
 2. החזרים על-פי כתב התחייבות זה יבוצעו ע”י המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.

נוכחות בשיעורים ומשמעת:

 1. ידוע לתלמיד כי חלה עליו חובת נוכחות בכל השיעורים המתקיימים בקורס אליו נרשם.
 2. היעדרות משיעורים תותר מסיבות מוצדקות בלבד וכנגד הצגת אישורים מתאימים. מכל מקום, לא תפחת השתתפות התלמיד בשעורים מ – 85% מכלל שעות הלימוד, גם מסיבות מוצדקות. ידוע לתלמיד כי היעדרות של יותר מ-15% מכלל שעות הלימוד בקורס – תימנע ממנו קבלת תעודת גמר / סיום.
 3. במידה והתלמיד ייעדר מלימודיו עקב נסיבות מיוחדות כגון: תקופת מילואים ממושכת, אשפוז ממושך וכיוב’, עליו ליידע את המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי על כך בצירוף אסמכתאות תוך 7 ימים מיום קרות הנסיבות הנ”ל. באם היעדרותו של התלמיד עולה על 15% מכלל שעות הלימוד בקורס, תינתן לתלמיד האפשרות להשלים את לימודיו בקורס הבא, אם וככל שיתקיים, על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לשיקולה הבלעדי של המכללה.
 4. ידוע לתלמיד כי עליו לעמוד בכל המטלות שייקבעו ע”י המרצים וכן להשתתף בכל הבחנים והבחינות שיתקיימו במהלך הקורס.
 5. התלמיד מצהיר כי הובא לידיעתו דבר קיומו של תקנון המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי, הכולל תקנון משמעת לסטודנטים ואשר העתק ממנו מצוי במזכירות המכללה, וכי הינו מתחייב לציית להוראותיו. תקנון המכללה מהווה חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה ומחייב את התלמיד בכל מהלך לימודיו במכללה.
 6. ידוע לתלמיד שהנהלת המכללה תהיה רשאית למנוע ממנו להמשיך לימודיו ו/או לגשת למבחנים מטעמה ו/או לגשת למבחנים מטעם הרשות הבוחנת ו/או לא להעניק לו ציון, אם לא יקיים התחייבויותיו בהתאם לכתב התחייבות זה ולתקנון המשמעת של המכללה.
 7. התלמיד מצהיר בזאת כי קרא היטב ובעיון את תכנית הקורס, הבין את תוכנה וכי הובהרו לו תנאי הרשות הבוחנת לגבי הרשאה לגשת לבחינות. התלמיד מאשר בזאת כי לא יהיו לו תביעות כלשהן כלפי המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי ו/או אחרים אם לא ייכלל ברשימת הנבחנים מטעם המוסד או אם לא יקבל תעודת גמר בשל אי עמידה בתנאים הנדרשים ע”י הרשות הבוחנת.

כללי:

 1. המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי לא תהיה, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין (לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו), אחראית כלפי התלמיד לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם לתלמיד בקשר ללימודים במכללה לתכנון פיננסי. סעיף זה כולל הגעה ללימודים וחזרה מהלימודים.
 2. שום התנהגות מצד המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי כתב התחייבות זה או על-פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכתב ע”י המכללה.
 3. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי לברור כל טענה שתהיה למי מהצדדים כנגד משנהו בכל הקשור לכתב התחייבות זה, מוקנה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד ולא לאף בית משפט אחר.
 4. כתובות הצדדים לצורך משלוח הודעות הן כמופיע בכותרת של טופס ההרשמה לעיל. הסכמה לקבלת מידע מטעם המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי: הנני מאשר בזאת למכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי באמצעות נציגיה או באמצעות גורמים שלישים לפנות אלי בכתב באמצעי התקשורת השונים לרבות פקס, דוא”ל ו/או מסרון SMS לטלפון הנייד.

תקנון משמעת:

א. כללי

 • לימודים במוסד לימודי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד לימודי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת במכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.
 • תקנון המשמעת מחייב סטודנטים, מרצים ועובדים.
 • מי שהיה סטודנט, ימשיך להיות כפוף לתקנון המשמעת גם לאחר שסיים לימודיו או הפסיקם, או שמועמדותו נדחתה וזאת באשר למעשים או מחדלים שעשה בעת שהיה סטודנט או מועמד ללימודים.

ב. הגדרות

בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפירוש הרשום לצדם:

 • “המכללה”: המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי
 • מורה / מרצה – מי שממלא תפקידי הוראה, הדרכה או תרגול.
 • עובד – כל מי שמועסק ע”י המכללה בתפקידי מזכירות, ניהול, תחזוקה, או בכל תפקיד אחר מטעם המכללה.
 • סטודנט – כל אחד מההגדרות הבאות:
  מי שהגיש מועמדות להתקבל ללימודים
 • מי שהתקבל ללימודים ע”י המכללה – כתלמיד מן המניין או בעל עניין או על תנאי.
  3. מי שסיים את לימודיו במכללה – אך טרם קיבל את תעודת הסיום.
  • עבירת משמעת – מעשה או מחדל הנוגד את תקנון המשמעת של המכללה.
  • רשויות המשמעת – הממונה על המשמעת וסגניו, ועדת הערעורים ויושב הראש שלה.

ג. כללי משמעת
סטודנט חייב למלא אחר כללי המשמעת הבאים:

 1. לשמור על כבוד המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי, כבוד מרציה עובדיה, תלמידיה ואורחיה, ולהתנהג בצורה ההולמת את היותו תלמיד במוסד לימודי.
 2. למלא אחר כללי ההתנהגות בהתאם לתקנונים ונהלים הנקבעים ע”י המכללה.
 3. למלא אחר הוראות המרצים והעובדים הניתנות עקב מילוי תפקידם.
 4. להקפיד על התנהגות נאותה בשטח המכללה, לשמור על רכוש המוסד ועל הניקיון והסדר בתחומו, לרבות חדרי לימוד ומשרדים.
 5. למלא אחר כללי היושר וההגינות החלים על כתיבת בחינות, עבודות בית וכל מטלה לימודית אחרת לרבות התנהגות בזמן בחינה.

ד. עבירות משמעת
עבירת משמעת היא אחת העבירות כדלקמן:

 1. אי ציות להוראות של המכללה, ובכלל זה למרציה ועובדיה, שניתנו במסגרת מילוי תפקידם.
 2. מסירת פרטים כוזבים, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעין, לשם קבלת זכויות במכללה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הלימודים במכללה.
 3. הונאה בבחינה, העתקה מתלמיד אחר, סיוע או מתן אפשרות לתלמיד אחר להעתיק בבחינה לרבות הפרה של הוראות הנוגעות לכתיבה או להתנהגות במשך הבחינה, או התנהגות בניגוד להוראות המשגיחים, או התנהגות הפוגעת בהם.
 4. החזקת חומר שאסור להחזיקו במהלך הבחינה. לעניין זה די שנמצא חומר אסור כאמור בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה של הסטודנט בשעת הבחינה אלא אם יוכיח הסטודנט כי עשה כל שניתן כדי שחומר אסור לא ימצא בחזקתו, בכליו או בסביבתו הקרובה.
 5. הונאה או מצג שווא בעבודת בית או בעבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר עם לימודיו, כולל הפרה של הוראות הנוגעות לביצוע אותה עבודה, וכן סיוע לאחר לעשות מעשה כזה.
 6. פגיעה ברכוש המכללה בכלל ובכלל זה: גניבת, הסתרה או השחתה וכל עבירה אחרת הקשורה בשימוש ברכשו המכללה, כולל הפרת סדר ומשמעת בזמן השהייה במכללה.
 7. הפרה של הוראות לשימוש במתקני המכללה, כיתות, ציוד, מחשבים, משרדים, מגרשי חניה ושטח פתוח.
 8. התנהגות שיש בה משום פגיעה בגופם, בכבודם או ברכושם של מרצי המכללה, עובדיה או הסטודנטים שלה, אם נעשתה עקב או בקשר למעמדם של הנפגעים כמרצים, כעובדים או כסטודנטים, או אם נעשתה בתחומי המכללה או בסביבתם הקרובה.
 9. מתן עדות שקר, או העלמת עובדות בדיון בפני רשויות המשמעת, או אי ציות לרשויות המשמעת, או סירוב להופיע בפניה ע”פ פנייתה.
 10. כל התנהגות במעשה או במחדל בניגוד לכללי המשמעת.
 11. כל ניסיון, סיוע או שידול להתנהגות המהווה עבירת משמעת.

ה. עונשים 
סטודנט אשר נמצא אשם בעבירת משמעת, צפוי לאחד או יותר מן העונשים הבאים:

 1. אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה.
 2. פסילת עבודת בית או עבודות אחרות המוטלות על הסטודנט בקשר עם לימודיו או הטלת עבודה או עבודות נוספות מעבר לחובה המוטלת עליו בנושא שתקבע הוועדה.
 3. איסור לגשת לבחינה או לבחינות במועדים מסוימים.
 4. ביטול או איסור על השתתפות בקורס או הטלת חובה להשתתפות חוזרת או נוספת בקורס או בקורסים מסוימים.
 5. עיכוב מתן תעודה, או מתן אישור המעיד על לימודי התלמיד או סיום לימודיו במוסד, לתקופה שתיקבע.
 6. מניעת שימוש במתקני המכללה, לרבות איסור כניסת הסטודנט לתחומי המוסד ומתקניו.
 7. חיוב הסטודנט בפיצוי כספי שישולם לניזוק בגין נזק חומרי שגרם למכללה, למרצי המכללה, לעובדיה או ללומדים בה, בזדון או בשגגה.
 8. הרחקת הסטודנט מהמוסד לתקופה מוגדרת.
 9. הרחקת הסטודנט מהמוסד לצמיתות.
 10. ביטול זכויות או הכרה בהישגים בלימודים, אשר הושגו במרמה לרבות הפחתת ציון בבחינה או בעבודה.
 11. עיכוב כל מסמך או אישור מטעם המכללה הקשור ללימודים.
 12. בכל מקרה של הרשעה בהונאה בבחינה, או עבודה, תיפסל הבחינה או העבודה נשוא ההונאה. פסילה כאמור, תיעשה בלא קשר לכל עונש שיוטל על התלמיד בעקבות הרשעתו בהונאה.

 

רשויות המשמעת הנן:

 1. רכז המשמעת.
 2. ועדת המשמעת.
 3. כל מרצה, סטודנט או עובד של המכללה רשאי להגיש תלונה על עבירת משמעת.
 4. תלונה על עבירת משמעת תוגש בכתב לרכז ועדת המשמעת ותפרט את המעשים או המחדלים המיוחסים ויצורפו אליה מסמכים או ראיות אחרות התומכים בה, במידה שיש כאלה בידי המתלונן.
 5. התלונה בצירוף כל החומר הנלווה אליה תועבר לממונה על המשמעת
 6. נודע לממונה על המשמעת כי נעברה לכאורה עבירת משמעת רשאי הוא לפתוח בהליך משמעתי גם בהעדר תלונה.